Zajezdnia Kultury w Pleszewie

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp

Dom Kultury w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zajezdni Kultury w Pleszewie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2024-02-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  W Zajezdni Kultury w Pleszewie dla strony zajezdniakultury.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: WAVE Web Accessibility Evaluation Tool, (pod adresem internetowym: https://wave.webaim.org/ ).

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontakowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Marcel Kraszkiewicz – Dom Kultury w Pleszewie, ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew, kraszkiewicz@zajezdniakultury.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  627 206 757. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna przy ul. Kolejowej 1 w Pleszewie

Wejście główne do budynku z poziomu gruntu. Przed zajezdnią znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, dodatkowo przy samych drzwiach znajduje się domofon. W budynku tym znajdują się sale widowiskowe, sale prób, galeria, biuro dyrektora, pomieszczenia pracowników biurowych, sala multimedialna oraz taneczna. Budynek wyposażony jest w windę obsługującą wszystkie kondygnacje i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidomych. Przy samym obiekcie są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Scroll to Top
Skip to content